All About Senshu Electric Co., Ltd

Japanese page here

 

MẠNG LƯỚI KINH DOANH

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

” Sáng tạo giá trị mới

Phát huy khả năng

Nỗ lực cho sự phát triển của công ty

Cống hiến cho xã hội

Hướng tới lợi ích của cổ đông

Và phúc lợi của nhân viên “